--

--

bir youtube video içerik oluşturucu olarak anılmayı isterim. kanalımda bir çok abonem vardır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
frei miller

bir youtube video içerik oluşturucu olarak anılmayı isterim. kanalımda bir çok abonem vardır.